... ยินดีต้อนรับเข้าสุ๋เว็บบล็อกของ "ครูม่วย" ทุกท่านนะคะ

วิธีระบบ

โครงการสอน วิชา ภาษาและเทคโนโลยี
โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552 อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง***********************************************************************************คำอธิบายรายวิชา.......(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกันจุดประสงค์.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา.......

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

........หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

........หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น

........หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

.......หน่วยที่ 5 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น

ป.บัณฑิต2552........ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12
ภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 93 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน.......การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
..1. การแนะนำเว็บบล็อก
..2. แผนการสอน
..3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
..4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
..5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ สไลด์ ภาพเคลื่อนไหวนาฬิกา ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
..6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

วิวสวย ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

นักศึกษาที่ดี

ประชาชนทั้งแผ่นดินเป็นผู้อุปถัมป์การศึกษา
ฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องใฝ่ใจศึกษาโดยไม่ประมาทและไม่เห็นแก่ตน
นักศึกษาที่มุ่งใช้ความรู้ของตนเพื่อผู้คนของประเทศย่อมเรียกขานได้ว่าเป็นผู้รู้จักกตัญญูต่อประชาชน
นักศึกษาที่ดีต้องมีอิสระ และเสรีภาพที่จะรับหรือปฏิเสธโดยใช้เหตุผลอันชอบธรรม
กระดาษแผ่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จหากแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเพื่อผู้รับจะได้พิสูจน์ว่าตนมีการศึกษาแน่แล้วหรือไม่
เราต้องให้บทเรียนที่เหมาะกับเขา
เพื่อให้เขาทำลายความหลงผิดของเขาเอง
การที่เรามุ่งทำลายความหลงผิดของเขา
เป็นความโง่ของเรา
http://happyhappiness.monkiezgrove.com/2009/05/19/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5/

1 ความคิดเห็น: