... ยินดีต้อนรับเข้าสุ๋เว็บบล็อกของ "ครูม่วย" ทุกท่านนะคะ

วิธีระบบ

โครงการสอน วิชา ภาษาและเทคโนโลยี
โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552 อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง***********************************************************************************คำอธิบายรายวิชา.......(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกันจุดประสงค์.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา.......

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

........หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

........หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น

........หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

.......หน่วยที่ 5 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น

ป.บัณฑิต2552........ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12
ภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 93 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน.......การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
..1. การแนะนำเว็บบล็อก
..2. แผนการสอน
..3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
..4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
..5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ สไลด์ ภาพเคลื่อนไหวนาฬิกา ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
..6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

วิวสวย ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กลอนวันพ่อ

คำว่าพ่อใครหนอนั้นคือท่าน พระคุณนั้นงามเลิศประเสริฐศรีทั้งพฤกษาพสุธาหรือวารี ก็ไม่มีสิ่งใดเทียบพระคุณหลังทำงายนการท่านก็แสนเหนื่อย เมื่อยามแจ้งสาดอแสงรับอรุณท่านตื่นเช้าหาเงินมาเจือจุน คอยเกื้อหนุนครอบครัวให้ร่มเย็นก็เพราะว่าพ่อรักสลักจิต ท่านจึงคิดด่าว่ายามที่เห็นหากท่านด่าว่าเราต้องใจเย็น ก็จงเป็นลูกที่ดีเสมอไปเมื่อเราจากไปไกลท่านเป็นห่วง สิ่งทั้งปวงไม่ห่วงหาเทียมสิ่งไหนไม่ว่าเราอยู่แห่งหนตำบลใด ท่านก็ยังมีใจให้ทุกวันหากชาตินี้ตอบแทนคุณไม่ได้หมด ก็จะขอแทนทดในวันหลังหากชาติหน้าที่จริงอีกกี่วัน ขอวันนั้นเป็นลูกพ่อต่อสักครา
http://poem.meemodel.com/father/19535.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น